OPTATIVES BATXILLERAT
 1r CURS  2n CURS

Dibuix artístic I

Dibuix artístic II

Analisi musical I

Analisi musical II

Cultura científica

Ciències de la terra i el medi ambient

Tecnologia industrial I

Tecnologia industrial II

TIC I

 TIC II
Cultura audiovisual I

Cultura audiovisual II

 

 

Alemany I

Alemany II

Francès I

Francès II

Religió

Religió

Volum

Fonaments d'administració i gestió.

Llenguatge i pràctica musical

Imatge i so.

Anatomia aplicada

Psicologia

 

Història de la música i la dansa.

 

Història de la filosofia.