Matricula ESO i Batxillerat d’alumnes que ja són de L’IES LLUCMAJOR

MATRÍCULA IES LLUCMAJOR

ESO i Batxillerat

 • Adscripció 6è de primària (Rei Jaume III, Sa Marina i Pare Bartomeu Pou)
 • Alumnes de l’IES LLUCMAJOR que continuen al nostre centre

Els alumnes que veniu d’altres centres, heu de consultar una altra informació.

Tota la informació que ve a continuació pot descarregar-se en pdf:

1r d’ESO:

Ja heu fet l’elecció entre religió o valors ètics.  Què toca ara?

 • Aconseguir documentació, a partir de 19 de juny
   • web – descàrrega de formularis – IMPRIMIR-LOS I EMPLENAR-los opció preferent  
   • recollir-los presencialment en un sobre a IES LLUCMAJOR Només casos excepcionals!
   • recollir-los presencialment a l’Ajuntament d’ALGAIDA (del 22 al 26 de juny) Només casos excepcionals!
  • Pagament de la quota de matrícula
 • Presentar documentació, abans de 26 de juny
  • enviar la documentació a matricula@iesllucmajor.org indicant a l’assumpte únicament MATRÍCULA + nom complet + nivell educatiu  opció preferent 

Per exemple:  MATRÍCULA  MARIA FRANCINA JULIÀ SÁNCHEZ  3 ESO

 • presencialment a l’IES Llucmajor (cita prèvia a la web) o bé a l’ajuntament d’Algaida, dins el mateix sobre i amb el nom de l’alumne escrit per fora.  Només casos excepcionals!

DOCUMENTACIÓ 1r d’ESO:

 1. Fotocòpia del DNI de l’alumne/a i dels progenitors/tutors.
 2. Fotocòpia de la targeta sanitària actual.
 3. Full de matrícula amb les dades personals (*)
 4. Full d’autoritzacions (*)
 5. Justificant bancari (del compte bancari o resguards caixer escannejats)
 6. Full de sol·licitud de transport escolar, si escau.  Es pot fer electrònicament.
 7. Full de sol·licitud d’accés al Gestib, si escau (**)
 8. Altres:  sentència de divorci, títol de família nombrosa, còpia del llibre de família (en el cas de famílies monoparentals)

(*)   Han d’estar signats pels dos progenitors.

(**)  Només cal si no teniu accés al gestib actualment.  Si ja hi teniu accés, l’usuari i la contrasenya no canvien.

QUOTA 1r ESO Quota Normal Família Nombrosa o Monoparental (*)
Quota (**) 65 € 50 €

(*) Cal acreditar-ho amb còpia del llibre de família.

(**)  Inclou 16€ dels llibres de lectura, 2 € d’un dossier de religió/valors ètics (no s’haurà de comprar llibre de text) i 2€ de material fungible de plàstica (no s’haurà de comprar llibre de text).

 

2n-3r-4t d’ESO i batxillerat:

Si encara no ho heu fet, heu de fer

 1. La tria d’optatives per al curs següent (posau-vos en contacte amb el centre al correu secretariaies@iesllucmajor.org i us informarem de les matèries què podeu elegir.
 2. Actualització de dades personals

I, ara, ja només us queda per fer el pagament de la QUOTA abans del 26 de juny. Més avall teniu el detall de les mateixes.  Enviau el resguard de pagament al correu electrònic(*) matricula@iesllucmajor.org indicant a l’assumpte el nom complet de l’alumne i el nivell acadèmic al qual es vol matricular 

Per exemple:  MATRÍCULA  MARIA FRANCINA JULIÀ SÁNCHEZ  3 ESO

(*) De forma excepcional, es pot demanar cita prèvia a www.iesllucmajor.org per presentar el full de pagament i documents que calguin.

Si sou usuaris del bus escolar, heu de sol·licitar la línia i la parada que usareu (web).  Els alumnes de batxillerat podran optar sols a les places buides.

 

DOCUMENTACIÓ relativa a 2n-3r-4t ESO i batxillerat.  No heu de presentar res si no hi ha hagut canvis:

Les autoritzacions que teniu signades del curs passat es prorroguen automàticament per aquest curs 20/21.   Si voleu canviar alguna de la vostra elecció, al setembre podreu fer-ho.

A més, si algun dels documents següents ha canviat durant el curs escolar actual, ens l’heu de fer arribar juntament amb el resguard de pagament (preferentment escannejats al correu matricula@iesllucmajor.org):

 • actualització del DNI de l’alumne/a o dels progenitors/tutors,
 • actualització de la targeta sanitària,
 • sentència de divorci o convenir regulador,
 • altres documents…

 

Quota 2n eso Quota

Normal

Família Nombrosa

o monoparental (*)

Quota reduïda

acampada (**)

Família Nombrosa

i acampada (**)

Quota (***) 68 € 53 € 33€ 18€

(*) Cal acreditar-ho amb còpia del llibre de família.

(**)  Els alumnes que van pagar els 35 € de l’acampada de 1r d’ESO sols han de pagar aquesta quantia.  Si una família sols havia pagat 10 € llavors heu de descomptar aquesta quantia a la quota Normal o quota Família Nombrosa, segons correspongui.

(***)  Inclou 16€ dels llibres de lectura, 5 € del material fungible de tecnogia (no tindreu llibre de text) i 2 € d’un dossier de religió/valors ètics (no s’haurà de comprar llibre de text).

 

Quota 3r eso Quota

Normal

Família Nombrosa

o monoparental (*)

Quota reduïda

viatge Eivissa (**)

Família Nombrosa

i viatge Eivissa (**)

Quota (***) 52 € 37 € 17 € 2 €

(*) Cal acreditar-ho amb còpia del llibre de família.

(**)  Els alumnes que van pagar els 35 € del viatge a Eivissa de 2n d’ESO sols han de pagar aquesta quantia.  Si una família havia pagat una altra quantitat llavors heu de descomptar aquesta quantia a la quota Normal o quota Família Nombrosa, segons correspongui.

(***) Inclou 5 € del material fungible de tecnogia (no tindreu llibre de text) i 2 € d’un dossier de religió/valors ètics (no s’haurà de comprar llibre de text).

 

 

Quota 4t eso Quota

Normal

Família Nombrosa

o monoparental (*)

Quota normal

amb Tenologia (**)

Família Nombrosa

amb tecnologia (**)

Quota(***) 47 € 32 € 52 € 37 €

(*) Cal acreditar-ho amb còpia del llibre de família.

(**)  Revisau si el vostre fill o filla va elegir Tecnologia entre les optatives.

(***)  Els alumnes que van pagar el viatge de 3r d’ESO a França no heu de pagar res.  Heu d’enviar un correu a matricula@iesllucmajor.org indicant el nom de l’alumne, la quota que us corresponia pagar i un NÚMERO DE COMPTE i el NOM DEL TITULAR on voleu que us facem la transferència de la diferència dels diners.  Pensau a adjuntar llibre de família si voleu optar al descompte per família nombrosa o monoparental.

 

 

Quota 1r batx Quota

Normal

Família Nombrosa

o monoparental (*)

Quota normal amb

Fonaments de l’Art I (**)

Família Nombrosa amb

Fonaments de l’Art I (**)

Quota 50 € 35 € 62 € 47 €

(*) Cal acreditar-ho amb còpia del llibre de família.

(**)  Revisau si el vostre fill o filla ha elegit matricular-se d’aquesta matèria.

 

 

Quota 2n Batx Quota Normal Família Nombrosa o Monoparental (*)
Quota base (**) 45 € + extres 30 € + extres

(*) Cal acreditar-ho amb còpia del llibre de família.

(**) heu de sumar, segons correspongui, totes les quantitats següents (evitam comprar llibre de text):

 • Fonaments de l’Art II, 15€,
 • Història de la Música i Dança, 15 €,
 • Història de la Filosofia, 5 €

 

FORMA DE PAGAMENT:

OPCIÓ 1: TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA al número de compte ES66 2100 0052 1502 0009 9003.  Si el demana, introduïu aquest codi: 0684802.

Concepte: únicament el nom complet de l’alumne/a + CURS.

S’ha d’adjuntar còpia en pdf del justificant en enviar la documentació al centre

 

OPCIÓ 2: INGRÉS AL CAIXER “LA CAIXA” (NO CAL SER CLIENTS, no us cobraran comissions)

 • Inseriu una targeta de dèbit o de crèdit
 • Picau a l’opció pagaments, impostos i devolucions
 • Introduïu el vostre PIN
 • Seleccionau l’opció operar amb codi de barres
 • Situau el codi de barres al lector (amb el mòbil o dur-lo imprès) o provau d’escriure aquest número:  90999 2100 2999 068 4802
 • Introduïu la quantia a ingressar
 • Introduïu el nom complet de l’alumne
 • Confirmau el pagament
 • Recolliu els dos justificants i feis-nos-en arribar un d’ells.

En cas de dubtes, escriviu-nos:  secretariaies@iesllucmajor.org