Batxillerat

PRIMER CURS
(30 hores setmanals)
MATÈRIES COMUNESHores setmanals
Educació física3
Filosofia3
Català I3
Castellà I3
Anglès I3
Treball de recerca de batxillerat I2
Tutoria1
MATÈRIES OPTATIVESHores setmanals
Història i cultura de les Illes Balears3
Programació i tractament de dades I3
Tècniques experimentals3
Francès3
Alemany3
Qualsevol matèria d’opció3
MODALITAT

MATÈRIES ESPECÍFIQUES OBLIGATÒRIES

(3 hores/setmana)

MATÈRIES ESPECÍFIQUES D’OPCIÓ (triau-ne dues)

(3 hores/setmana)

ARTÍSTICARTS PLÀSTIQUES, IMATGE I DISSENYDibuix artístic I

Comunicació audiovisual

Projectes artístics

Dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i al disseny I

Volum (*)

MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

Triau-ne una:

Arts escèniques I

Anàlisi musical I (*)

Comunicació audiovisual

Llenguatge i pràctica audiovisual

Cor i tècnica vocal I

Anàlisi musical I (*)

Arts escèniques I (*)

GENERALMatemàtiques generals

Economia, emprenedoria i activitat empresarial

Una altra de qualsevol batxillerat

CIENTÍFICMatemàtiques I

Dibuix tècnic I

Física i química

Biologia i geologia

Tecnologia i enginyeria I

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALSCIÈNCIES SOCIALSMatemàtiques aplicades a les ciències socials I

Economia

Història del món contemporani

Grec I

Literatura universal

Matemàtiques aplicades a les ciències socials I – per HUM (*)

Llatí I – per CCSS (*)

HUMANITATSLlatí I

(*) Matèries que només es poden fer en xarxa a través de l’IEDIB

SEGON CURS
(32 hores setmanals)
MATÈRIES COMUNESHores setmanals
Llengua catalana i literatura II3
Llengua castellana i literatura II3
Llengua estrangera (anglès) II3
Història de la filosofia3
Història d’Espanya3
Treball de recerca de batxillerat II0
Tutoria1
MATÈRIES OPTATIVES (triau-ne una)Hores setmanals
Ampliació de matemàtiques4
Programació i tractament de dades II4
Francès II4
Alemany II4
Psicologia4
Altra matèria específica4
MODALITAT

MATÈRIES ESPECÍFIQUES OBLIGATÒRIES

(4 hores/setmana)

MATÈRIES ESPECÍFIQUES D’OPCIÓ (triau-ne dues)

(4 hores/setmana)

ARTÍSTICARTS PLÀSTIQUES, IMATGE I DISSENYDibuix artístic

Projectes artístics

Tecniques d’expressió graficoplàstiques (*)

Disseny

Dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i al disseny II

MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

Triau-ne una:

Arts escèniques II

Anàlisi musical II (*)

Història de la música i la dansa

Literatura dramàtica

Cor i tècnica vocal II

Anàlisi musical II (*)

Arts escèniques II (*)

GENERALCiències generals

Moviments culturals i artístics

Qualsevol matèria de modalitat

CIENTÍFIC

Triau-ne una:

Matemàtiques II

Matemàtiques aplicades a les ciències socials II

Física

Química 

Biologia

Geologia i ciències ambientals

Dibuix tècnic II

Tecnologia i enginyeria II

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALSCIÈNCIES SOCIALS

Matemàtiques aplicades a les ciències socials II

Economia i disseny de models de negocis

Geografia

Matemàtiques aplicades a les ciències socials II – per l’humanístic (*)

Llatí II – per CCSS (*)

Grec II

Història de l’art

HUMANITATSLlatí II
(*) Matèries que només es poden fer en xarxa a través de l’IEDIB