ESO

PRIMER CURS
(30 hores)
Matèries generalsHores setmanals
Tutoria2 h
Matemàtiques 4 h
Llengua catalana i literatura3 h
Llengua castellana i literatura3 h
Llengua estrangera (anglès) 3 h
Educació física2 h
Geografia i història3 h
Biologia i geologia3 h
 Música3 h 
Taller de lectura1 h
Matèries d’opció (triau-ne una)
Hores setmanals 
Cooperació i serveis a la comunitat2 h
 Igualtat de gènere2 h
 Recursos digitals I2 h
Segona llengua estrangera (francès)2 h
 Segona llengua estrangera (alemany)2 h
Matèries d’opció (triau-ne una)
Hores setmanals 
Atenció educativa1 h
Religió1 h
SEGON CURS
(30 hores)
Matèries generalsHores setmanals
Tutoria1 h
Matemàtiques3 h
Llengua catalana i literatura3 h
Llengua castellana i literatura3 h
Primera llengua estrangera (anglès)3 h
Educació física2 h
Geografia i Història3 h
Física i química3 h
Tecnologia3 h
 Educació plàtica i visual3 h
Matèries d’opció
(triau-ne una)
Hores setmanals
Cooperació i serveis a la comunitat2 h
Cultura clàssica I2 h
Segona llengua estrangera (alemany)2 h
Segona llengua estrangera (francès)2 h
Recursos digitals II (s’ha d’haver cursat recursos digitals I)2 h
Taller de consum responsable2 h
Matèries d’opció
(triau-ne una)
Hores setmanals
Religió1 h
Atenció educativa1 h
TERCER CURS
(30 hores)
Matèries generalsHores setmanals
Tutoria1 h
Tecnologia2 h
Geografia i història3 h
Biologia i geologia2 h
Física i química2 h
Llengua catalana i literatura3 h
Llengua castellana i literatura3 h
Primera llengua estrangera (anglès)3 h
Educació física2 h
Matemàtiques4 h
Matèries d’opció
(triau-ne una)
Hores setmanals
Educació plàstica, visual i audiovisual2 h
Música2 h
Matèries d’opció
(triau-ne una)
Hores setmanals
Segona llengua estrangera (alemany)2 h
Segona llengua estrangera (francès)2 h
Cooperació i serveis a la comunitat2 h
Cultura clàssica II (el curs 24/25 no s’oferirà perquè no hi ha cap alumne que el curs 23/24 hagi fet Cultura Clàssica I)2 h
Introducció a la filosofia2 h
Matèries d’opció
(triau-ne una)
Hores setmanals
Religió1 h
Atenció educativa1 h
TERCER CURS  –  PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR
(30 hores)
ÀMBITS
Hores setmanals
CIENTÍFIC I TECNOLÒGICBiologia i geologia10
Física i química
Matemàtiques
Tecnologia i digitalització
LINGÜÍSTIC I SOCIALGeografia i història
Llengua castellana i literatura
Llengua catalana i literatura
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
Hores setmanals
Educació física2
Llengua estrangera (anglès)3

Triau-ne una:

  • Educació plàstica, visual i audiovisual
  • Música
2
Tutoria1
Matèries d’opció
(triau-ne una)


Hores setmanals
Segona llengua estrangera (alemany)2
Segona llengua estrangera (francès)2
Cooperació i serveis a la comunitat2
Cultura clàssica II (el curs 24/25 no s’oferirà perquè no hi ha cap alumne que el curs 23/24 hagi fet Cultura Clàssica I)2
Introducció a la filosofia2
Matèries d’opció
(triau-ne una)


Hores setmanals
Religió1
Atenció educativa1
QUART CURS
(30 hores)
Matèries generalsHores setmanals 
Tutoria1 h
Geografia i història3 h
Llengua catalana i literatura3 h
Llengua castellana i literatura3 h
Llengua estrangera (anglès)3 h
Educació física2 h
Educació en valors cívics i ètics2 h
Matemàtiques (triau una opció)Hores setmanals 
Matemàtiques A3 h
Matemàtiques B3 h
Matèries optatives
(triau-ne tres)
Hores setmanals
Biologia i geologia3 h
Economia i emprenedoria3 h
Segona llengua estrangera (francès)3 h
Segona llengua estrangera (alemany)3 h
Digitalització3 h
Expressió artística3 h
Tecnologia3 h
Física i química3 h
Formació i orientació personal i professional3 h
Llatí3 h
Música3 h
Matèries optatives
(triau-ne una)
Hores setmanals
Religió1 h
Valors ètics1 h
QUART CURS  –  PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR
(30 hores)
ÀMBITS
Hores setmanals
CIENTÍFIC I TECNOLÒGICBiologia i geologia11
Física i química
Matemàtiques
Tecnologia
Digitalització
LINGÜÍSTIC I SOCIALGeografia i història10
Llengua castellana i literatura
Llengua catalana i literatura
Economia i emprenedoria
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
Hores setmanals
Educació física2
Llengua estrangera (anglès)3
Educació en valors cívics i ètics2
Tutoria1
Matèries d’opció
(triau-ne una)


Hores setmanals
Religió1
Atenció educativa1