CFGS Administració i Finances

2

Cursos

1600 h

Lectives

400 h

a Empresa
DL-DV
1er Curs - Tarda
2on Curs - Mati
Objectius

Aquest cicle té com a finalitat formar professionals tècnics que sàpiguen adaptar-se a les noves necessitats gerencials com a conseqüència de les innovacions tecnològiques, i que siguin capaços d’organitzar i realitzar l’administració i la gestió de personal de les operacions econòmico- financeres i de la informació i de donar assessorament a clients o usuaris tant a l’àmbit públic com a privat segons la dimensió i l’activitat de l’empresa i l’organisme i d’acord amb els objectius marcats, amb les normes internes establertes per la normativa vigent.

Accés directe:

Estar en possessió del Títol de Batxiller, o d’un certificat acreditatiu d’haver superat totes les matèries del Batxillerat.

Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental.

Estar en possessió del Títol de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP).

Estar en possessió d’un Títol de Tècnic (Formació Professional de Grau Mitjà)

Estar en possessió d’un Títol de Tècnic Superior, Tècnic Especialista o equivalent a efectes acadèmics.

Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU).

Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.

 Amb una prova d’accés:

Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior (es requereix tenir almenys 19 anys l’any que es realitza la prova o 18 per als qui posseeixen el títol de Tècnic).

Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

Aquest professional exerceix la seva activitat tant en grans com en mitjanes i petites empreses, en qualsevol sector d’activitat, i particularment en el sector serveis, així com en les administracions públiques, exercint les tasques administratives en la gestió i l’assessorament en les àrees laboral, comercial, comptable i fiscal d’aquestes empreses i institucions, oferint un servei i atenció als clients i ciutadans, realitzant tràmits administratius amb les administracions públiques i gestionant l’arxiu i les comunicacions de l’empresa. Podria ser treballador per compte propi, efectuant la gestió de la seva pròpia empresa, o a través de l’exercici lliure d’una activitat econòmica, com en una assessoria financera, laboral, estudi de projectes, entre altres.

Podràs treballar de:

Administratiu d’oficina.

Administratiu comercial.

Administratiu financer.

Administratiu comptable.

Administratiu de logística.

Administratiu de banca i d’assegurances.

Administratiu de recursos humans.

Administratiu de l’Administració pública.

Administratiu d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories.

Tècnic en gestió de cobraments.

Responsable d’atenció al client

Els alumnes de Grau Superior d’Administració i Finances seran capaços d’ administrar i gestionar l’aprovisionament d’existències, administrar i gestionar el finançament, el pressupost i la tresoreria, administrar i gestionar els recursos humans, realitzar i analitzar les operacions comptables i fiscals, realitzar i supervisar operacions d’assessorament, negociació, reclamació i venda de productes i serveis, informar, administrar i gestionar en l’Administració Pública i realitzar les gestions d’un servei d’auditoria.

El cicle dona accés als següents estudis:

Un altre Cicle de Formació Professional amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls professionals d’acord a la normativa vigent.

Preparació de les Proves d’Avaluació de Batxillerat (únicament les assignatures troncals)

Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent.

Cursos d’especialització professional.

PRIMER CURS   SEGON CURS  
Mòduls Hores setmanals Mòduls Hores setmanals
Gestió de la Documentació Jurídica i Empresarial 3 h Gestió de Recursos Humans 5 h
Recursos Humans i Responsabilitat Social Corporativa 3 h Gestió Financera 6 h
Ofimàtica i Processos de la Informació (Impartit en àngles) 8 h Comptabilitat i Fiscalitat 6 h
Procés Integral de l’Activitat Comercial 4 h Gestió Logística i Comercial 4 h
Comunicació i Atenció al Client 5 h  Simulació Empresarial 9 h
 Anglès 4 h Formació en centres de treball   400 h/ Tercer trimestre
Formació i Orientació Laboral 3 h

Mòduls del Cicle

Informació dels mòduls: Continguts, Temporalització, Avaluació i Materials a utilitzar

Mòduls del Cicle

Díptic amb Informació del Cicle Formatiu: Accés, Competències, Continguts…