CFGM Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

2

Cursos

1600 h

Lectives

400 h

Empresa

Matins

DL-DV
Objectius

És competència general d’aquest tècnic muntar, explotar i mantenir línies i instal.lacions de distribució d’energia elèctrica a mitjana tensió (MT), baixa tensió (BT) i centres de transformació (CT), instal.lacions singulars i d’automatització d’edificis; realitzar el muntatge d’equips electrotècnics de distribució d’energia elèctrica i de protecció i control de màquines elèctriques; mantenir i assajar màquines elèctriques aplicant procediments establerts; realitzar el manteniment preventiu i correctiu de les instal.lacions del seu àmbit.

Accés directe:

 Estar en possessió del títol d’ESO.

 Haver superat FP1 (qualsevol branca).

Haver aprovat 2n BUP.

Haver aprovat FP Bàsica.

 Amb una prova d’accés:

Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà (es requerirà tenir, almenys, disset anys, complerts l’any de realització de la prova).

Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

 Alumnes que han aprovat 1r de qualsevol PQPI

Aquests professionals tenen capacitats en el muntatge i el manteniment d’infraestructures de telecomunicació en edificis, màquines elèctriques, sistemes automatitzats, instal·lacions elèctriques de baixa tensió i sistemes domòtics.

Podràs treballar de:

 Instal·lador de línees elèctriques i edificis.

 Instal·lador d’antenes i èquips de telefonia.

 Muntador elèctric, bobinatge i reparació d’electrodomèstics.

 Instal·lacions solars, domòtica i automatismes en general.

  • Els alumnes de Grau Mitjà d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques seran capaços de muntar, operar  i mantenir: equips i instal·lacions de mitjana i baixa tensió., antenes de radio i TV, telefonia i megafonia, energia solar, seguretat en edificis, instal·lacions automàtiques i màquines elèctriques. Consultar i elaborar documentació tècnica i administrativa en l’àmbit de la seva competència.

El cicle dona accés als següents estudis:

 Un altre cicle formatiu de grau mitjà.

 Cicle de grau superior.

Batxillerat.

Cursos d’especialització profesional.

PRIMER CURS
 
SEGON CURS
 
MòdulsHores setmanalsMòdulsHores setmanals
Automatismes Industrials 9 hInstal·lacions de Distribució6 h
Electrònica3 hManteniment de Màquines Elèctriques6 h
Electrotècnia 6 hInstal·lacions Domòtiques 6 h
Instal·lacions Elèctriques d’Interior 9 hInstal·lacions Solars Fotovoltàiques 3 h
Formació i Orientació Laboral 3 hInfraestructures de Telecomunicació en Habitatge6 h
  Empresa i Iniciativa Emprenadora3 h
  Formació en centres de treball  400 h/ Tercer trimestre

Mòduls del Cicle

Informació dels mòduls: Continguts, Temporalització, Avaluació i Materials a utilitzar

Mòduls del Cicle

Díptic amb Informació del Cicle Formatiu: Accés, Competències, Continguts…