CFGM Instal·lacions de Producció de Calor

2

Cursos

1600 h

Lectives

400 h

Empresa

Matins

DL-DV
Objectius

Amb aquest cicle aconseguiràs ser un professional capaç de muntar equips i altres elements auxiliars associats a les instal·lacions calorífiques, solars tèrmiques i de fluids, en condicions de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient, assegurant el seu funcionament.

Podràs muntar sistemes elèctrics i de regulació i control associats a les instal·lacions calorífiques, solars tèrmiques i de fluids, en condicions de qualitat, seguretat, assegurant el seu funcionament. Mesurar els paràmetres i realitzar les proves i verificacions, tant funcionals com reglamentàries de les instal·lacions, per a comprovar i ajustar el seu funcionament. Reparar, mantenir i substituir equips i elements en les instal·lacions, en condicions de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient per a assegurar o restablir les condicions de funcionament.

També podràs posar en marxa la instal·lació, realitzant les proves de seguretat i de funcionament de les màquines, automatismes i dispositius de seguretat, després del muntatge o manteniment d’una instal·lació.

Accés directe:

 Estar en possessió del títol d’ESO.

 Haver superat FP1 (qualsevol branca).

Haver aprovat 2n BUP.

Haver aprovat FP Bàsica.

 Amb una prova d’accés:

Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà (es requerirà tenir, almenys, disset anys, complerts l’any de realització de la prova).

Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

 Alumnes que han aprovat 1r de qualsevol PQPI

Aquest professional exerceix la seva activitat en les indústries de muntatge i manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids relacionades amb els subsectors de calefacció, instal·lacions solars tèrmiques per a la producció d’aigua calenta sanitària i gasos en el sector industrial i en el sector d’edificació i obra civil.

Podràs treballar de:

Instal·lador / Mantenidor d’equips de producció de calor.

Instal·lador / Mantenidor d’instal·lacions de calefacció i ACS.

Instal·lador / Mantenidor d’instal·lacions solars tèrmiques.

Instal·lador / Mantenidor d’instal·lacions d’aigua.

Instal·lador / Mantenidor d’instal·lacions de gas i combustibles líquids

  • Els alumnes de Grau Mitjà de Producció de Calor seran capaços d’instal·lar, muntar, mantenir i reparar equips de calor, solar tèrmica i de fluids a instal·lacions comercials, en procesos comercials o en xarxes de distribució. També podràs localitzar i diagnosticar les disfuncions dels equips i elements de les instal·lacions, utilitzant els mitjans apropiats.

El cicle dona accés als següents estudis:

 Un altre cicle formatiu de grau mitjà.

 Cicle de grau superior.

Batxillerat.

Cursos d’especialització profesional.

PRIMER CURS
 
SEGON CURS
 
MòdulsHores setmanalsMòdulsHores setmanals
Màquines i equips tèrmics7 hConfiguració d’instal·lacions calorífiques6 h
Tècniques de muntatge d’instal·lacions9 hMuntatge i manteniment d’instal·lacions calorífiques8 h
Instal·lacions elèctriques i automatismes9 hMuntatge i manteniment d’instal·lacions d’aigua 8 h
Empresa e iniciativa emprenedora2 hMuntatge i manteniment d’instal·lacions d’energia solar.4 h
Formació i Orientació Laboral 3 hMuntatge i manteniment d’instal·lacions de gas y combustibles líquids4 h
  Formació en centres de treball  400 h/ Tercer trimestre

Mòduls del Cicle

Informació dels mòduls: Continguts, Temporalització, Avaluació i Materials a utilitzar

Mòduls del Cicle

Díptic amb Informació del Cicle Formatiu: Accés, Competències, Continguts…