CFGS Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica

2

Cursos

1600 h

Lectives

400 h

a Empresa

Tarda

DL-DV
Objectius

Avaluar l’eficiència de les instal·lacions d’energia i aigua en edificis, recolzant tècnicament el procés de qualificació i certificació energètica d’edificis i configurar instal·lacions solars tèrmiques, gestionant el seu muntatge i manteniment en condicions de seguretat, qualitat i respecte ambiental.

Accés directe:

Estar en possessió del Títol de Batxiller, o d’un certificat acreditatiu d’haver superat totes les matèries del Batxillerat.

Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental.

Estar en possessió del Títol de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP).

Estar en possessió d’un Títol de Tècnic (Formació Professional de Grau Mitjà)

Estar en possessió d’un Títol de Tècnic Superior, Tècnic Especialista o equivalent a efectes acadèmics.

Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU).

Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.

 Amb una prova d’accés:

Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior (es requereix tenir almenys 19 anys l’any que es realitza la prova o 18 per als qui posseeixen el títol de Tècnic).

Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

Aquest professional exerceix la seva activitat en el sector energètic, en institucions competents en auditories, inspeccions i certificacions energètiques, així com en empreses dedicades a realitzar estudis de viabilitat, promoció, implantació i manteniment d’instal·lacions d’energia solar en edificis.

Podràs treballar de:

Eficiència energètica d’edificis.

Ajudant de processos de certificació energètica d’edificis.

Comercial d’instal·lacions solars.

Responsable de muntatge i manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques.

Gestor energètic.

Promotor de programes d’eficiència energètica.

  • Els alumnes de Grau Superior d’Eficiència Energética i Energia Solar Tèrmica seran capaços de configurar instal·lacions solars tèrmiques i gestionar el seu muntatge i manteniment, determinar el rendiment energètic de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació en edificis, elaborar propostes de millora de l’eficiència d’instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació incorporant sistemes d’estalvi energètic.

    També seràn capaços d’aplicar procediments i programes per a realitzar la qualificació i certificació energètica d’edificis, elaborar informes sobre el comportament tèrmic d’edificis, avaluar el consum de l’aigua en els edificis i proposar alternatives d’estalvi i d’ús eficient, formalitzar propostes d’instal·lacions solars responent a les necessitats energètiques dels clients i elaborar informes, memòries tècniques, plans i pressupostos de projectes d’instal·lacions solars tèrmiques.

El cicle dóna accés als següents estudis:

Un altre Cicle de Formació Professional amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls professionals d’acord a la normativa vigent.

Preparació de les Proves d’Avaluació de Batxillerat (únicament les assignatures troncals)

Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent.

Cursos d’especialització professional.

PRIMER CURS
 
SEGON CURS
 
MòdulsHores setmanalsMòdulsHores setmanals
Eficiència energètica d’instal·lacions

4 h

Processos de muntatge d’instal·lacions10 h
Equips i instal·lacions tèrmiques7 hConfiguració d’instal·lacions solars tèrmiques8 h
Certificació energètica d’edificis6 hGestió eficient de l’aigua en edificació4 h
Promoció de l’ús eficient de l’energia i de l’aigua6 hRepresentació gràfica d’instal·lacions5 h
Gestió del muntatge i manteniment d’instal·lacions solars tèrmica4 hEmpresa i iniciativa emprenedora 3 h
Formació i orientació laboral3 hFormació en centres de treball 400 h/ Tercer trimestre

Informació dels mòduls

Continguts, Temporalització, Avaluació i Materials a utilitzar

Resum del Cicle

Díptic amb Informació del Cicle Formatiu: Accés, Competències, Continguts…