PROVES D’ACCÉS FP – QUALIFICACIONS

Es fan públiques les QUALIFICACIONS:  Llista definitiva aptes i no aptes prova d’acces

1. Contra la llista provisional de persones aptes i no aptes de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà, es pot presentar una reclamació
davant la comissió avaluadora del centre els dies 18, 19 i 22 de maig de 2023. En el cas que aquests dies coincideixin amb algun dia en què el
centre romangui tancat, el termini de reclamació s’ampliarà en el mateix nombre de dies hàbils.
2. Aquesta reclamació s’ha de presentar per escrit a la secretaria del centre on s’ha fet la prova. Si la persona interessada vol veure algun
examen de la prova perquè la comissió li exposi els criteris de correcció i de qualificació que s’han fet servir, ho ha de fer constar en la seva
reclamació. La comissió establirà el calendari de revisions i convocarà els interessats mitjançant la publicació d’aquest calendari al tauler
d’anuncis i a la web del centre. Si l’inscrit no es presenta en l’horari indicat, s’entén que desisteix de la seva petició de veure l’examen.
3. En qualsevol cas, la comissió avaluadora ha d’estudiar el contingut de la reclamació.
4. La revisió de les reclamacions s’ha de fer els dies 23, 24 i 25 de maig de 2023.5. La comissió avaluadora ha d’estendre acta de la sessió de resolució de les reclamacions presentades. La resolució de les reclamacions es
notifica amb la publicació de les llistes definitives de persones aptes i no aptes.

6. Les persones que no estiguin conformes amb el resultat de la revisió que resolgui la comissió avaluadora poden interposar un recurs
d’alçada davant el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en el termini d’un mes comptador des de
l’endemà de la publicació de la llista definitiva.

BOIB NÚM 18 DE 9 DE FEBRER DE 2023

 

Les proves es realitzaran els dies 10 i 11 de maig.  CONSULTAU AQUÍ l’horari i materials prova accés

Es fa pública la Llista definitiva admesos i exclosos PROVES ACCÉS